FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

समाचार

श्री उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायी सबै,

विषयः जानकारी सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० (१) बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनु भन्दा कम्तिमा ७ (सात) दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक निकासा बन्द गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ श्र तसर्थ भुक्तानी मागका योजना तथा कार्यक्रमहरु २०८०।०३।२४ गते सम्म भुक्तानी लिई सक्ने गरी मिति २०८१।०३।१७ सम्म यस कार्यालयको आर्थिक तथा प्रशासन शाखामा फायल पेश गर्नुहुन अनुरोध छ, तोकिएको समयमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात आर्थिक प्रशासन शाखामा पेश हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित शाखा/फर्म/कर्मचारी लगाएत सम्बन्धीत सरोकारवला सेवाग्राही स्वयम नै जिम्मेवारी हुने व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोधछ ।

गुर्भाकोट नगरपालिका कृषि शाखाको आ.व. २०८०।८१ को संघीय शसर्त किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. २ र ५ मा किसान सूचीकरण सम्बन्धी तथ्यांक संकलन कार्य संचालन भइरहेको र करिब अन्तिम चरणमा रहेको हुदाँ तथ्यांक संकलनमा छुट्नु भएका वडा नं. २ र ५ का सबै कृषकहरुलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा मिति २०८१।०३।०४ गते भित्र स्वयम उपस्थित भई आवश्यक कागजात (नागरिकता) लिई किसान सूचीकरण प्रणालीमा आवद्ध हुन अनुरोधछ ।

श्री यो जो जससंग सम्बन्धित छ ।

प्रस्तुत विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाको प.सं. २०८०।०८१, च.नं. २३७, मिति २०८१।०२।२३ गतेको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने सम्बन्धी पत्रको पुनश्च खण्डको बुदा नं. ५ तथा ऐ.शाखाको प.सं. २०८१।०२। २३ गतेको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने सम्बन्धी पत्रको पुनश्च खण्डको  बुदा नं. ५ तथा ऐ. शाखाको प.सं. २०८०।०८१, च.नं.३०५७, मिति २०८१।०२।२३ गते र प.स. २०८०।०८१, च.नं. ३०६१, मिति २०८१।०२।२४ गतेको श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय अम्बपुर गुर्भाकोट १४ सुर्खेत र श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भुल्के गुर्भाकोट ९ सुर्खेतको रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना रद्ध गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

श्री यो जो जससंग सम्बन्धित छ ।

सुर्खेत जिल्ला गुर्भाकोट नगरपालिका अन्तर्गत श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भुल्के गुर्भाकोट ९ सुर्खेत विद्यालयमा रिक्त रहेको प्राथमिक तह एकिकृत विषयको शिक्षक पदमा सरुवाको प्रकृया अगाडी बढाइदिन भनी विद्यालयको च.नं. मिति २०८१।०२।२४ गतेको पत्रबाट अनुरोध भई आएकोले सम्बन्धित तह र विषयका योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित विद्यालय, स्थानिय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सहमति सहित सम्बन्धित विद्यालयमा निवेदन दिन शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को द ९ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

पुनश्च

  1. तोकिएको म्याद भित्र विद्यालयको इमेल nerapravibhulke@gmail.com मार्फत समेत निवेदन पेश गर्न सकिनेछ  ।
  2. म्याद नाघी वा तोकिए बमोजिमको रित नपुगी प्राप्त हुन आएको निवेदन माथि कुनै कारबाही हुने छनै ।

वडा स्तरीय योजना तर्जुमा सम्बन्धमा ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हरेक स्थानीय तहले योजना निर्माण गर्दा देहायका विषयहरुलाई प्राथमिकता दिई बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ बमोजिम योजना तथा बजेट तर्जुमाका ७ चरणरुको विषयमा अवगत नै छ । उल्लेखित चरणहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । वस्ती/टोल स्तरबाट योजना  छनोट र वडा स्तरीय योजना प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधिको अनुसूची ११ अनुसूची २३ क, अनुसूची २३ ख र अनुसूची २४ बमोजिम वस्ती /टोल स्तरबाट योजना तर्जुमा तथा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुुहुन अनुरोधछ ।

प्राथमिकताका आधारहरु

  • आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदानज पुग्ने
  • उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने
  • जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने
  • स्थानीय बासिन्दाहरुको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने
  • स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने
  • महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने
  • दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्दन गर्न सघाउ पुर्‍याउने
  • भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सदभाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने ।

Pages