FAQs Complain Problems

जग्गाको मूल्याङ्कन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालयहरु सवै १४ वटै,

विषयः जग्गाको मूल्याङ्कन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने कर अन्तर्गत सम्पत्ति कर र भूमी कर भएकोमा हाल एकिकृत सम्पत्ति कर उठाइएको व्यहोरा सबैमा अवगत नै  छ । उल्लेखित कर संकलनमा कानून उल्झनता समेत देखिएकोले आ.व.२०८१।०८२ देखि सम्पत्ति कर  भूमी कर छुट्टाछुट्टै लगाउनुपर्ने भएकोले यस नगरपालिकाको स्वीकृत भूउपयोग योजना अनुसार वडागत रुपमा तपसिलको ढाँचामा वडा कार्यसमितिबाट स्वीकृत गरी जग्गाको मूल्याङ्कन गरी बढीमा १० दिन भित्र पठाइदिनहुन आदेश अनुसार अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि