FAQs Complain Problems

जानकारी सम्बन्धमा ।

श्री उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायी सबै,

विषयः जानकारी सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० (१) बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनु भन्दा कम्तिमा ७ (सात) दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक निकासा बन्द गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ श्र तसर्थ भुक्तानी मागका योजना तथा कार्यक्रमहरु २०८०।०३।२४ गते सम्म भुक्तानी लिई सक्ने गरी मिति २०८१।०३।१७ सम्म यस कार्यालयको आर्थिक तथा प्रशासन शाखामा फायल पेश गर्नुहुन अनुरोध छ, तोकिएको समयमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात आर्थिक प्रशासन शाखामा पेश हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित शाखा/फर्म/कर्मचारी लगाएत सम्बन्धीत सरोकारवला सेवाग्राही स्वयम नै जिम्मेवारी हुने व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोधछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि