FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुर्भाकोट नगपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 14:17 PDF icon १२. नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ final.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 14:05 PDF icon नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियामावली-२०७४.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यवधि, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 14:03 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि-२०७४.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 14:00 PDF icon आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण-२०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/31/2018 - 13:51 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 13:41 PDF icon १९. न्यायिक समिति कार्यबिेधि-२०७४.pdf
नगर सभा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तथा निमावली, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 13:37 PDF icon १०. नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ final.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/31/2018 - 12:41 PDF icon २५. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 11:41 PDF icon १६. Agriculture business promotion act, 2074 (Model).pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 11:35 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन fina.pdf

Pages